Pages Menu
Categories Menu
Molla Hüseyin Küçük ve ‘El-Emval’ Adlı Risalesi

Molla Hüseyin Küçük ve ‘El-Emval’ Adlı Risalesi

 

Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOGLU*

Özet: Molla Hüseyin Küçük, Türkiye’nin doğusunda yetişmiş önemli bir ilmi şahsiyettir. 1871 yılında Cizre’ye yakın Deştadahl köyünde doğmuş, 1955 yılında Silvan’da vefat etmiştir. Bu makalede onun hayatı, ilim tahsili, hocaları, öğrencileri, eserleri incelenmiş ve bir yazma risalesi üzerinde durulmuştur. Molla Hüseyin Küçük, dini eğitimine ilk olarak köyünde başlamış, daha sonra Cizre’ye gitmiştir. Medreselerde Şeyh Abdullah ei-Bidari, Molla Mustafa, Molla Ham id, Şeyh Fethullah ei-Verkansi, Müftü Molla Ahmed Harndi gibi alimlerden dersler almıştır. Başlıca eserleri şunlardır: ei-Kavlu’I-Mevsuk, Şerhu’I-Verdeti’n Naddare, Fethu’I-Celil, Usulu’I-Verekat, Resail. Tahkikini yaptığımız “ei-Emval” adlı risalesi, fıkıh alanıyla ilgili olup, bu konuda özellikle Şafii mezhebine ait temel kaynaklardan yapılan nakillerle beraber müellifin değerlendirmelerini ortaya koyduğu bir çalışmadır. Eserde, mallarla alakah yapılan taksimin birinci bölümünde haram mallar konusu, ikinci kısmında ise helal mallar konusu ele alınmıştır. Müellif, beytü’l-male intikal eden malların, haram ve helal açısından nasıl değerlendirileceği, kamu mallarının nerelerde harcanabileceği gibi konuları çeşitli misaller naklederek açıklar.

Anahtar Kelime/er: Molla Hüseyin Küçük, Medrese, Fıkıh, ei-Emval.

 

Molla Hüseyin Küçük and His Risala “AI-Amval”

Abstract: Molla Hüseyin Küçük, lived in eastern Turkey, is one of the most famous scholars. In this study it is aimed to give a biography of Molla Husayin, as well as to analyze and study his work”ai-Amwal’~ Molla Hüseyin Küçük was bornin 1871 ina smail viiiage named Deştadahl, near Cizre, in Turkey. He died in 1955 in Si Ivan. He received his early religious education in his native town and went to Cizre for further education. He studied had ith, lslamic jurisprudence, syntax and etymology from great scholars of his time: Şeyh Abdullah ei-Bidari, Molla Mustafa, Molla Hamid, Şeyh Fethullah ei-Verkansl, Molla Ahmed Hamdl. The following is a list of his known works: ai-Kavlu’I-Mevsuk, Şerhu’IVerdeti’n-Naddare fi’I-Mecazl ve’l-isti’are, Fethu’I-Celll, Usulu’l-verekat, rasail. His risala ca ll ed “EI-Emval’; which consists of seven pages, is on Fiqh {lslamic Law)

Keywords: Molla Hüseyin Küçük, Medrasah, Fıqh, ei-Amwal.