Pages Menu
Categories Menu
Molla Ali El-Karl ve “El-İhtida Fi’l İktida” Adlı Risalesi

Molla Ali El-Karl ve “El-İhtida Fi’l İktida” Adlı Risalesi

 

Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOGLU*

Özet

Molla Ali el-Karl (ö. 1014/1605), başta fıkıh ve hadis olmak üzere kıraat, tefsir, akait, kelam, tasavvuf, tarih, dil ve edebiyat alanlarında devrinin önde gelen alimleri arasında yer alır. İlk eğitimini memleketi Herat’ta aldıktan sonra Mekke’ye gitti ve oraya yerleşti. Kıraat ilmine olan vukufundan dolayı el-Kari diye anılır. İslami ilimierin her dalında, 180′ e yakın eser vermiş ve bunların hemen hepsinin yazma nüshaları günümüze kadar gelmiştir. Bu makalede Ali el-Kari’nin hayatı, ilim tahsili, hocaları, öğrencileri, eserleri incelenmiş en sonunda “El-İhtida fi’l-İktidan adlı risalesinin tahkikille yer verilmiştir. Ali el-Kari’nin bu eseri, fıkha dair bir risale olup namazda başka bir mezhebin imamına uymanın hükmü ile ilgilidir. Müellif bu konuda ortaya atılan görüşleri bilimsel bir metotla inceledikten sonra, farklı mezhep imamlarının arkasında namaz kılmanın namaza engel teşkil etmeye ce ği görüşünü savunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ali el-Karl, fıkıh, namaz, mezhep, El-İhtida fi’l-İktida.